ธุรกิจค้าปลีกค้าส่งเพื่อเตรียมความพร้อมในการยกร่างกฎหมายการประกอบธุรกิจค้าปลีกค้าส่งที่เหมาะสมกับประเทศไทย

ที่มา : บทสรุปสำหรับผู้บริหาร ในรายงานฉบับสมบูรณ์ของการศึกษาเรื่อง ธุรกิจค้าปลีกค้าส่งเพื่อเตรียมความพร้อมในการยกร่างกฎหมายการประกอบธุรกิจค้าปลีกค้าส่งที่เหมาะสมกับประเทศไทย เสนอต่อ กรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ เมื่อเดือนกันยายน 2560 คณะวิจัยประกอบด้วย ดร.เดือนเด่น นิคมบริรักษ์ (หัวหน้าโครงการ) นายกีรติพงศ์ แนวมาลี (ผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายเศรษฐศาสตร์) ร่วมด้วยนางสาวนิภา ศรีอนันต์ นางวีรวัลย์ ไพบูลย์จิตต์อารี นางสาวธารทิพย์ ศรีสุวรรณเกศ และนายศศิพงษ์ สุมา

บรรณาธิการ ธารทิพย์ ศรีสุวรรณเกศ

Download