ยุทธศาสตร์การเป็นชาติการค้า

ที่มา : บทสรุปสำหรับผู้บริหาร รายงานฉบับสมบูรณ์ ยุทธศาสตร์การเป็นชาติการค้า โครงการการจัดทำยุทธศาสตร์การสร้างความเข้มแข็งทางการค้า แผนงานจัดทำยุทธศาสตร์ชาติการค้า และยุทธศาสตร์การรวมกลุ่มภาคีธุรกิจ จัดทำโดยสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย เสนอต่อสำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า กระทรวงพาณิชย์ เมื่อเดือนสิงหาคม 2560 บรรณาธิการเรื่อง วีรวัลย์ ไพบูลย์จิตอารี
Download