แผนยุทธศาสตร์การวิจัยด้านโลจิสติกส์และโซ่อุปทานระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2562-2564)

ที่มา : โครงการจัดทำแผนยุทธศาสตร์การวิจยด้านโลจิสติกส์และโซ่อุปทานระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2562-2564) ซึ่งได้รับการสนับสนุนทุนวิจัยจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)