ประชุมนำเสนอผล (ร่าง) แผนยุทธศาสตร์โครงการ “ทบทวนและจัดทำแผนยุทธศาสตร์สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ พ.ศ. 2560-2564 (ฉบับปรับปรุง)”