พัฒนา “เมืองสำหรับคน” อย่างไร ในสังคมอายุยืน

การบรรยายเรื่อง พัฒนา “เมืองสำหรับคน” อย่างไรในสังคมอายุยืน?
โดย ดร. สุเมธ องกิตติกุล

สรุปโดย: ณปภัช สิริเกษมชัย, ชลวิทย์ พันธ์ภักดีดิสกุล

Download