ไทยแข่งขัน และอยู่ดีมีสุขได้อย่างไร ในสังคมอายุยืน

การเสวนาช่วงท้ายเรื่อง “ไทยแข่งขัน และอยู่ดีมีสุขได้อย่างไร ในสังคมอายุยืน”

สรุปโดย: ธิปไตร แสละวงศ์ และ อุไรรัตน์ จันทรศิริ

Download