การขยายผลโรงเรียนคุณภาพดีในประเทศไทย: บทสำรวจและข้อเสนอเบื้องต้น

ที่มา: รายงานการศึกษาเรื่อง การขยายผลโรงเรียนคุณภาพดีในประเทศไทย: บทสำรวจและข้อเสนอเบื้องต้น, งานวิจัยศึกษาในระหว่างปี 2559-2560 โดยนายศุภณัฏฐ์ ศศิวุฒิวัฒน์ และ โชษิตา สลักคำ, ภายใต้โครงการจัดตั้งสถาบันวิจัยระบบการเรียนรู้ สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย, 2561.

Download