30 รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก เข้าร่วมอบรม Data Journalism Workshop

หลังจากประกาศเปิดชวนผู้ที่สนใจเข้าร่วมการอบรม Data Journalism Workshop หลักสูตร 36 ชั่วโมงสำหรับสื่อมวลชน กราฟิกดีไซเนอร์ และโปรแกรมเมอร์มาตั้งแต่เดือนธันวาคม 2563 มีผู้ส่งใบสมัครมามากถึง 124 คน 

เนื่องจากโครงการสามารถรับผู้เข้าร่วมได้จำนวนจำกัดเพียง 30 ที่นั่ง คณะกรรมการจึงจำเป็นต้องพิจารณาใบสมัครจากทั้งความสนใจ ทักษะพื้นฐานที่เกี่ยวข้อง การนำทักษะไปใช้ และสามารถในการเข้าร่วมตลอดรายการ

จึงออกมาเป็นรายชื่อของผู้ที่ผ่านการคัดเลือกได้เข้าร่วมอบรม Data Journalism Workshop ดังต่อไปนี้

หมวดสื่อสารมวลชน

 1. คุณกฤดิกร เผดิมเกื้อกูลพงศ์
 2. คุณเกตน์สิรี ทศพลไพศาล
 3. คุณจิรัฐิติ ขันติพะโล
 4. คุณณิชา เวชพานิช
 5. คุณบูรกร ทิพยสกุลชัย
 6. คุณปฐม แสงวงค์วาณิชย์
 7. คุณภคพงศ์ อุดมกัลยารักษ์ 
 8. คุณภาวรรณ ธนาเลิศสมบูรณ์
 9. คุณภูริภัทร สังขพัฒน์
 10. คุณวรรณกานต์ โอภาสเสถียร

หมวดกราฟิกดีไซเนอร์

 1. คุณกุลพัชร์ เสนีวงศ์ ณ อยุธยา
 2. คุณขวัญพร แช่มช้อย
 3. คุณจิดา ลี้ไพบูลย์
 4. คุณธิดารัตน์ ไทยานนท์
 5. คุณพัชชา ชัยมงคลทรัพย์
 6. คุณภาพพิมพ์  พิมมะรัตน์
 7. คุณภาพิมล หล่อตระกูล
 8. คุณภูมิใจ โพธิวนากุล
 9. คุณมนสิชา ศรีสวนแตง
 10. คุณสปัญญา ศรีสุข

หมวดโปรแกรมเมอร์

 1. คุณ Pariyat Lim
 2. คุณดลภาค สุวรรณปัญญา
 3. คุณนรีกานต์  ตันสุวรรณโสภณ
 4. คุณกานต์ อุ่ยวิรัช 
 5. คุณพิสิต ศรีปราสาททอง
 6. คุณพุทธศักดิ์ ตันติสุทธิเวท
 7. คุณวศิน รังษีกาญจน์ส่อง
 8. คุณศตตวรรษณ์ บุญชู
 9. คุณสิปปกร วิชญ์สันต์กุล
 10. คุณอธิวรรธน์ วงศ์ไวศยวรรณ

ขั้นตอนถัดไป:

 • ผู้ผ่านการคัดเลือกต้องวางเงินมัดจำนวน 2,500 บาท (รายละเอียดจะได้รับในอีเมล) ซึ่งจะได้รับคืนเมื่อเข้าร่วมครบทุกครั้งและส่งงานเผยแพร่สู่สาธารณะ  
 • ต้องยืนยันการเข้าร่วมการอบรมผ่านระบบตอบรับทางอีเมล  ที่ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกจะได้รับการติดต่อจากทีมงานเพื่อแจ้งยืนยันกลับ
 • ผู้เข้าร่วมต้องอบรมครบทุกครั้งและทำงานกันเป็นทีม

ในกรณีที่มีผู้สละสิทธิ์ ทางคณะกรรมการได้คัดเลือกผู้สมัครที่ได้รับเลือกสำรอง ดังต่อไปนี้

หมวดสื่อสารมวลชน

 1. คุณพัทธนันท์ เอกนิพิตรพงศ์ 
 2. คุณจิรัชญา ชัยชุมขุน 
 3. คุณพิมพ์ตะวัน แน่ประโคน 

หมวดกราฟิกดีไซเนอร์

 1. คุณกฤตพร โทจันทร์ 
 2. คุณวริษฐา ทิพโชติ 
 3. คุณณัฐชยา จรรยาพาณิชย์ 

หมวดโปรแกรมเมอร์

 1. คุณ Supisa Manaspiti
 2. คุณทรงพล บุญยัง 
 3. คุณวรวัส สบายใจ 

การอบรมครั้งนี้ มีทีมงานเบื้องหล้งที่ร่วมกันสร้างสรรค์หลักสูตร ประกอบด้วย The Momentum, คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, ป่าสาละ, สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (TDRI), Punch Up และ ดีแทค  โดยการอบรมจะมีขึ้นตั้งแต่ปลายเดือนกุมภาพันธ์ ไปจนถึงช่วงต้นเดือนเมษายน ปี 2563 

เราหวังว่าจะได้ร่วมแชร์ความรู้และประสบการณ์กับผู้เข้าร่วมทุกท่าน เพื่อร่วมกันสร้างสรรค์ผลงาน Data Journalism ในประเทศไทยให้มากขึ้น