โครงการศึกษานำร่องเพื่อกำหนดมาตรฐานรายได้ขั้นต่ำของประชากรไทย

ที่มา : บทสรุปสำหรับผู้บริหาร (Executive Summary) โครงการศึกษานำร่องเพื่อกำหนดมาตรฐานรายได้ขั้นต่ำของประชากรไทย A Pilot Study to establish Minimum Income Standard for Thai Population โดยมูลนิธิสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย และ Centre for Research in Social Policy, Loughborough University กุมภาพันธ์ 2562 สนับสนุนโดยสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)

สรุปโดย จิราภรณ์ แผลงประพันธ์

Download