โครงการศึกษากฎหมายที่เอื้อและลดอุปสรรคต่อการประกอบธุรกิจของ SME กรณีศึกษาการประกอบธุรกิจร้านอาหาร

บางฉบับอาจจะล้าสมัย…ไม่เอื้อต่อการประกอบธุรกิจในยุคนี้หรือบางธุรกิจอาจยังไม่มีกฎหมายกำหนดเป็นการเฉพาะ รัฐบาลจึงมีนโยบายปรับปรุงกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง โดยเร่งแก้ไขกฎหมายที่ไม่เป็นธรรม ล้าสมัย และเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาประเทศ เพื่อสนับสนุนให้ผู้ประกอบการยุคใหม่สามารถพัฒนาแอปพลิเคชัน นวัตกรรม สินค้าและบริการที่หลากหลายเพื่อตอบสนองต่อความต้องการของผู้บริโภค และความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว

ตามที่พระราชบัญญัติส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม พ.ศ. 2543 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 ได้กำหนดให้สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) มีหน้าที่ในการเสนอแนะเกี่ยวกับการดำเนินการให้มีกฎหมายใหม่ แก้ไขเพิ่มเติมหรือการปรับกฎหมายที่เกี่ยวกับการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม

ธุรกิจร้านอาหาร เป็นอีกหนึ่งธุรกิจภาคบริการที่มีแนวโน้มเติบโตสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยมีมูลค่าตลาดธุรกิจร้านอาหารในประเทศไทย ปี พ.ศ. 2560 – 2561 มีมูลค่าสูงกว่า 4 แสนล้านบาท จึงเป็นกรณีศึกษา ที่จะนำมาวิเคราะห์และจัดทำข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการปรับปรุงหรือแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายที่มีอยู่ เพื่อเอื้อต่อการประกอบธุรกิจร้านอาหารของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม

Download