พินิจเศรษฐกิจการเมือง: เยาวชนว่างงาน-นอกการศึกษา’ ปัญหาที่ยังรอการแก้ไข

เยาวชนคนรุ่นใหม่ คือกำลังสำคัญขับเคลื่อนอนาคตประเทศ แต่สำหรับประเทศไทยยังมีเยาวชนจำนวนกว่า 1 ล้านคน ที่ไม่ได้อยู่ระบบการศึกษาและไม่ได้รับการจ้างงาน

นวทัศน์ ทัศนบรรจง นักวิจัย ด้านนโยบายทรัพยากรมนุษย์ เผยผลศึกษา วิจัย “Youth Employability Scoping Study”ภายใต้การสนับสนุนขององค์การยูนิเซฟ ประเทศไทย พบว่า 14% ของเยาวชนไทย คือ เยาวชนว่างงานและอยู่นอกระบบการศึกษา โดยมีอัตราการเติบโตเฉลี่ยต่อปีที่ 1% สวนทางกับจำนวนเยาวชนไทยที่ลดลงเฉลี่ย 1.2% เท่ากับว่าประเทศไทยกำลังเผชิญความท้าทายด้านแรงงานในสังคมสูงวัยมากยิ่งขึ้น ติดตามรายละเอียดผลศึกษาวิเคราะห์สาเหตุของปัญหา และการให้ความช่วยเหลือของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง พร้อมข้อเสนอทางออก ใน รายการพินิจเศรษฐกิจการเมือง ออกอากาศทางวิทยุจุฬาฯเมื่อ 18 สิงหาคม 2563