พินิจเศรษฐกิจการเมือง: การฟอกเงินในไทย: แนวโน้มสถานการณ์ และความก้าวหน้าในการป้องกัน ตรวจสอบ

สาเหตุการถูกฉ้อโกงและคดีฟอกเงินมีเพิ่มขึ้น ส่วนหนึ่งมีผลจากความก้าวหน้าเทคโนโลยีทางการเงิน ทำให้การติดตาม ตรวจสอบเป็นไปได้ยากยิ่งขึ้น เทียนสว่าง ธรรมวนิช นักวิจัยอาวุโส นโยบายด้านการกำกับดูแลที่ดี เปิดประเด็นปัญหาการฟอกเงินในไทย ที่มาพร้อมกับความท้าทายที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องรับแนวทางรับมือ ป้องกันปัญหา

เพิ่มเติมใน พินิจเศรษฐกิจการเมือง ออกอากาศเมื่อ 8 ธันวาคม 2563 ทางวิทยุจุฬาฯ