การประชุมเวทีข้าวไทย 2563 “อนาคตข้าว – อนาคตไทย”

รับชมการถ่ายทอดสดในวันศุกร์ที่ 18 ธันวาคม 2563 เวลา 8:45 – 12:15 น.

Facebook Live
https://fb.watch/2rOToy76pB/

Youtube Live
https://youtu.be/ifXN-eqbg_s


เอกสารประกอบนำเสนอ
“การใช้ประโยชน์จากผลิตภัณฑ์ข้าวเพื่อส่งเสริมเศรษฐกิจหมุนเวียน”
โดย ดร.กรรณิการ์ ธรรมพานิชวงค์

กำหนดการ