โครงการสำรวจความคาดหวังของประชาชนไทยต่อสื่อสาธารณะในอนาคต

โครงการสํารวจความเห็นสาธารณะ “ความคาดหวังของประชาชนไทยต่อสื่อสาธารณะในอนาคต” สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (ทีดีอาร์ไอ) ได้ดําเนินการร่วมกับองค์การกระจายเสียงและ แพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย (ส.ส.ท.) โดยมุ่งเน้นศึกษาแนวคิดของสื่อสาธารณะ และความคาดหวัง ของประชาชนที่มีต่อสื่อสาธารณะ ภายใต้หลักการสําคัญ 4 ประการคือ ความทั่วถึง ความหลากหลาย ความเป็นอิสระ และความโดดเด่น ตลอดจนเสนอแนะนโยบายต่อทิศทางและรูปแบบการปรับตัวในอนาคต ของไทยพีบีเอส เพื่อตอบความคาดหวังของประชาชน