อินเทอร์เฟสของระบบรัฐไทยกับการมีส่วนร่วมของประชาชน

การนำเสนอของ กรรณิการ์ ธรรมพานิชวงค์ และ ธิปไตร แสละวงศ์ ในงานสัมมนาสาธารณะทีดีอาร์ไอ ประจำปี 2563 เรื่อง “แฮกระบบราชการ เปลี่ยนระบบปฏิบัติการประเทศ” เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2563 ในรูปแบบ Virtual Conference

สรุปโดย พงศ์ทัศ วนิชานันท์, ภูษิมา ภิญโญสินวัฒน์

Download