ความท้าทายของธุรกิจบริการการกำจัดกากอุตสาหกรรมในประเทศไทย

ที่มา : บทที่ 11 ธุรกิจบริการการกำจัดกากอุตสาหกรรมอันตราย ในรายงานฉบับสมบูรณ์ โครงการศึกษาธุรกิจบัญชีท้ายพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว พ.ศ. 2542 โดย เดือนเด่น นิคมบริรักษ์ และคณะ เสนอต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ เมื่อเดือนกันยายน 2561

Download