พินิจเศรษฐกิจการเมือง: ความปลอดภัยจากโควิด-19 เป็นของทุกคน

จากสถานการณ์แพร่ระบาดโควิด-19 ที่เกิดขึ้น สะท้อนให้เห็นความสำคัญและจำเป็นที่แรงงานข้ามชาติต้องเร่งได้รับวัคซีนอย่างทั่วถึงเช่นเดียวกัน แต่การจัดการให้แรงงานข้ามชาติได้รับวัคซีน ควรต้องเตรียมการอะไร และคำนึงถึงอะไรบ้างและสุดท้ายแล้ว บทเรียนที่กำลังเกิดขึ้นนี้สะท้อนบทบาทของรัฐไทยต่อแรงงานข้ามชาติอย่างไร

รับฟังการวิเคราะห์และข้อเสนอจาก ดร.บุญวรา สุมะโน นักวิชาการอาวุโส นโยบายเพื่อการพัฒนาสังคม ใน รายการพินิจเศรษฐกิจการเมือง ออกอากาศทางวิทยุจุฬาฯ เมื่อ 29 มิ.ย. 2564