การศึกษาการประเมินมูลค่าทางเศรษฐกิจสำหรับวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (กลุ่มวิสาหกิจรายย่อย)

ที่มา : บทสรุปผู้บริหาร รายงานศึกษาการประเมินมูลค่าทางเศรษฐกิจสำหรับวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (กลุ่มวิสาหกิจรายย่อย) เสนอต่อสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) เมื่อเดือนกันยายน 2563
Download