แนวทางการกำกับดูแลผู้สอบบัญชีและสำนักงานสอบบัญชีในตลาดทุน

ที่มา : โครงการศึกษาแนวทางการกำกับดูแลผู้สอบบัญชีและสำนักงานสอบบัญชีในตลาดทุน รายงานวิจัยเสนอต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เมื่อปี 2563 คณะผู้วิจัยประกอบด้วย ดร. กิรติพงศ์ แนวมาลี, น.ส. อรพัทธ์ วงศาโรจน์, นายเขมภัทร ทฤษฎิคุณ และ น.ส.อตินุช นวมสันเทียะ

สรุปโดย อรพัทธ์ วงศาโรจน์

Download