แบบสอบถาม ความคิดเห็นต่อมาตรการเศรษฐศาสตร์ / มาตรการจูงใจเพื่อสนับสนุนและขับเคลื่อนการบริโภคที่ยั่งยืน

การบริโภคอย่างมีความรับผิดชอบเป็นหนึ่งในเป้าหมายสำคัญของเป้าหมายในการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals) เพื่อให้การใช้ทรัพยากรธรรมชาติเป็นไปอย่างเกิดประโยชน์สูงสุด โดยสร้างผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุด

ด้วยเหตุนี้ มาตรการจากภาครัฐเพื่อขับเคลื่อนให้เกิดการบริโภคในรูปแบบดังกล่าวจึงมีส่วนสำคัญอย่างยิ่งสู่การเป็นสังคมของการบริโภคที่ยั่งยืน สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) และ สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (TDRI) จึงเชิญชวนทุกท่านให้ความคิดเห็นต่อมาตรการทางเศรษฐศาสตร์/มาตรการจูงใจ เพื่อขับเคลื่อนให้เกิดการบริโภคที่ยั่งยืนอย่างเหมาะสมต่อประเทศไทย โดยท่านสามารถตอบแบบสอบถาม ตามด้านล่างนี้ หรือคลิกที่นี่

ช่องทางการรับฟังความคิดเห็นทางโทรศัพท์ QR CODE  และ LINK 

 

 

แบบสอบถามนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการศึกษาความเหมาะสมในการใช้มาตรการทางเศรษฐศาสตร์/มาตรการจูงใจเพื่อสนับสนุนและขับเคลื่อนการผลิตและการบริโภคที่ยั่งยืน: ด้านการบริโภคที่ยั่งยืน

โดย สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ร่วมกับ สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม