สัมมนาระดมความคิดเห็น PDPA Guideline รอบที่ 2

Link เข้าร่วมงาน สัมมนาระดมความเห็น

โครงการจัดทำแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล รอบที่ 2

ตารางวันเวลา รอบที่ 2 วันที่ 23-26 สิงหาคม 

เลือกลงทะเบียนเพื่อรับการแจ้งเตือน link Zoom Meeting ทางอีเมล์

ขอความร่วมมือผู้เข้าร่วม ตั้งชื่อ zoom ของท่านก่อนเข้าร่วมที่ตรงกับชื่อที่ลงเบียนไว้ ดังนี้
ชื่อ สกุล_หน่วยงาน
เพื่อเป็นการยืนยันตัวตน และเก็บข้อมูลผู้สนใจสำหรับส่งเอกสารแนวปฏิบัติให้ผู้ที่เข้าร่วมต่อไป

1) ด้านอสังหาริมทรัพย์และการบริการทรัพย์สิน

23 สิงหาคม 2564 เวลา 13.30-16.30 น.

Meeting ID: 874 1948 1230

รับการแจ้งเตือนทาง e-mail

2) ด้านค้าปลีกและ E-commerce

24 สิงหาคม 2564 เวลา 9.00-12.00 น.

Meeting ID: 830 5461 8632

รับการแจ้งเตือนทาง e-mail

3) ด้านการศึกษา 

24 สิงหาคม 2564 เวลา 13.30-16.30 น.

Meeting ID: 868 2263 5598

รับการแจ้งเตือนทาง e-mail

4) ส่วนราชการ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

25 สิงหาคม 2564 เวลา 9.00-12.00 น.

Meeting ID: 869 4024 5134

รับการแจ้งเตือนทาง e-mail

5) ด้านการท่องเที่ยว 

25 สิงหาคม 2564 เวลา 13.30-16.30 น.

Meeting ID: 890 4426 5785

รับการแจ้งเตือนทาง e-mail

6) ด้านสาธารณสุข

26 สิงหาคม 2564 เวลา 9.00-12.00 น.

Meeting ID: 828 6850 2773

รับการแจ้งเตือนทาง e-mail

7) ด้านการขนส่งและโลติกกส์

26 สิงหาคม 2564 เวลา 13.30-16.30 น.

Meeting ID: 857 9957 5705

รับการแจ้งเตือนทาง e-mail