โครงการย่อยที่ 1: โครงการติดตามสถานการณ์ การปรับตัวและมาตรการฟื้นฟูเศรษฐกิจ สังคม และการศึกษา จากปัญหาโควิด-19: สู่การพลิกฟื้นอย่างยั่งยืน

สถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ที่เกิดขึ้นมาเป็นระยะเวลาเกือบ 2 ปี ยังคงมีการแพร่ระบาดอยู่ในวงกว้าง ก่อให้เกิดความเสี่ยงทางด้านสุขภาพ และผลกระทบต่อเศรษฐกิจและสังคมอย่างต่อเนื่อง จึงต้องการงานวิจัยที่เข้ามาสนับสนุนให้ข้อมูลการวิเคราะห์ทางวิชาการเพื่อหาทางออกให้กับประเทศ ที่ทันต่อสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงในระยะสั้นและจะนำไปสู่การฟื้นฟูทางเศรษฐกิจและสังคมอย่างยั่งยืน เป้าประสงค์ของงานวิจัยชิ้นนี้ คือ การติดตามสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในระหว่างการดำเนินการวิจัยการศึกษาประเมินผลกระทบของมาตรการที่กำลังเกิดขึ้น และ/หรือ ให้ข้อเสนอแนะเป็นมาตรการที่จะเข้ามาช่วยแก้ไขปัญหาวิกฤติเศรษฐกิจ ตลอดจนการให้ข้อเสนอแนะที่เป็นมาตรการฟื้นฟูทางด้านเศรษฐกิจและสังคมในระยะยาว

โครงการในระยะที่ 1 ได้มีการนำเสนอทางออกให้กับประเทศเป็นโอกาสให้กับเศรษฐกิจไทยใน 1 ข้อเสนอที่สำคัญ ได้แก่ การเปิดรับคนต่างชาติเข้ามาใช้ชีวิตในประเทศไทยเพื่อประโยชน์ในการทดแทนกำลังซื้ออสังหาริมทรัพย์ที่ขาดหายไปจากสถานการณ์เศรษฐกิจที่ชะลอตัวลงจากปัญหาการแพร่ระบาดของโควิด-19 ในขณะเดียวกันปัญหาสังคมสูงวัยซึ่งเป็นปัญหาในระยะยาวได้ส่งผลกระทบทำให้กำลังซื้ออสังหาริมทรัพย์ภายในประเทศมีแนวโน้มที่จะลดลงในระยะกลางถึงระยะยาว

อ่านเพิ่มเติมได้ใน รายงานผลการทำกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยโครงการติดตามสถานการณ์ การปรับตัวและมาตรการฟื้นฟูเศรษฐกิจ สังคม และการศึกษา จากปัญหาโควิด-19: สู่การพลิกฟื้นอย่างยั่งยืน ซึ่งได้รับทุนอุดหนุนการทำกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรมจากสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

Download