โครงการย่อย 3 : โครงการ Covid-19 PolicyWatch เฟส 2 เพื่อพัฒนาองค์ความรู้และโครงสร้างการกําหนดนโยบายและมาตรการด้านสาธารณสุขเพื่อแก้วิกฤตโควิด-19 และเตรียมรับมือกับวิกฤตโรคอุบัติใหม่อย่างมีประสิทธิภาพ (ระยะที่ 1)

โครงการย่อยนี้มีวัตถุประสงค์หลักในการติดตามสถานการณ์การระบาด รวมทั้งนโยบายและมาตรการด้านสาธารณสุขที่ใช้ในประเทศต่างๆ เพื่อประเมินเบื้องต้น (assess) และถอดบทเรียนจากนโยบายและมาตรการจากทั้งในและต่างประเทศ และจัดทำข้อเสนอแนะเชิงนโยบายต่อรัฐบาลและสาธารณะ

สถานการณ์การระบาดของโควิด-19 ในประเทศไทย การระบาดของโควิด-19 อยู่ในช่วงขาลงของระลอกที่ 4 ซึ่งจำนวนผู้ติดเชื้อและผู้เสียชีวิตมีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่อง การออกมาตรการล็อกดาวน์ไม่ค่อยมีความชัดเจนในแผนการล็อกดาวน์หรือคลายล็อก และมักจะประกาศมาตรการต่างๆ แบบกระชั้นชิด ส่วนมาตรการฉีดวัคซีน ประเทศไทยยังฉีดวัคซีนให้ได้เพียงบางกลุ่มเท่านั้น และประชาชนยังคงประสบปัญหาการเลื่อนการฉีดวัคซีน/จองวัคซีนไม่ได้อีกด้วย นอกจากนี้ มาตรการจำกัดการเดินทางภายใน/ระหว่างประเทศ ประเทศไทยนั้นเพียงแค่ลงทะเบียนผ่านแอป/เว็บไซต์ก็สามารถเดินทางข้ามจังหวัดได้อย่างง่ายดาย การวิเคราะห์นโยบายสาธารณสุขของประเทศในรายประเด็น พบว่าโครงสร้างองค์กรรัฐในการรับมือกับการระบาดของโควิด-19 ของไทยในปัจจุบันยังไม่ได้เตรียมไว้สำหรับรับมือกับวิกฤตที่ลุกลามไปในวงกว้าง

อ่านเพิ่มเติมได้ใน รายงานผลการทํากิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย โครงการย่อย 3 : โครงการ Covid-19 PolicyWatch เฟส 2 เพื่อพัฒนาองค์ความรู้และโครงสร้างการกําหนดนโยบายและมาตรการด้านสาธารณสุขเพื่อแก้วิกฤตโควิด-19 และเตรียมรับมือกับวิกฤตโรคอุบัติใหม่อย่างมีประสิทธิภาพ (ระยะที่ 1)

Download