โครงการ ยกระดับประสิทธิภาพและการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของตลาดทุนไทย

ตลาดทุน (Capital Market) เป็นเครื่องยนต์หลักหนึ่งในการพัฒนาประเทศ มีความสำคัญอย่างมากต่อระบบเศรษฐกิจของประเทศ สำหรับประเทศไทย ตลาดทุนไทยอยู่ในช่วงที่กำลังเติบโตและมีโอกาสในการยกระดับไปได้อีก เพื่อให้เกิดการเพิ่มประสิทธิภาพของตลาดทุนไทยอันเป็นกลไกหลักสำคัญ มูลนิธิสถาบันอนาคตไทยศึกษา (Thailand Future Foundation) จึงเห็นควรทำการศึกษาต้นตอและปัจจัยที่มีผลกระทบต่อระดับของประสิทธิภาพของตลาดทุนไทย รวมทั้งศึกษาวิจัยเชิงลึกโดยการวัดผลและจำลองผลกระทบของนโยบายที่เกี่ยวข้องกับต้นทุนและภาษีในตลาดทุนต่อประสิทธิภาพของตลาดทุน รวมถึงเครื่องชี้วัดภาคเศรษฐกิจจริงเพื่อนำไปสู่ข้อเสนอแนะแนวทาง เช่น การลดต้นทุนธุรกรรมซื้อขายหลักทรัพย์ในตลาดรอง เพื่อเพิ่มสภาพคล่องให้กับผู้ลงทุน และนำไปสู่โอกาสในการยกระดับประสิทธิภาพและการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน (Efficiency and Competitiveness) ของตลาดทุนไทยให้สามารถก้าวสู่ตลาดทุนในระดับภูมิภาค

Download