แผนงานวิจัย โครงการพลิกฟื้นเศรษฐกิจไทย : สู่การก้าวผ่านปัญหาโควิด-19 อย่างยั่งยืน (Revitalization of Thai Economy: Roadmap to Achieve Sustainable Recovery from COVID-19)

เป้าประสงค์ของแผนงานวิจัยชิ้นนี้ คือ ติดตามสถานการณ์ปัญหาในด้านเศรษฐกิจ สังคมและ สาธารณสุขในรายประเด็น จะมุ่งเน้นในประเด็นที่มีความเร่งด่วน มีความสําคัญ เป็นประเด็นที่ได้รับคําแนะนํา จากผู้ทรงคุณวุฒิในการประชุมเชิงปฏิบัติการ

สถานการณ์ที่เกี่ยวข้องกับโควิด-19 ที่สําคัญที่เกิดขึ้นในการประชุมแต่ละครั้ง มีเนื้อหาครอบคลุม ตั้งแต่สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 มาตรการทางด้านการเงินและการคลัง ปัญหาทางด้านเศรษฐกิจและสังคม และประเด็นสําคัญต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น ณ ช่วงเวลานั้น เพื่อสร้างองค์ความรู้ที่ทันต่อเหตุการณ์ และบันทึกเหตุการณ์สําคัญเพื่อเป็นบทเรียนสําหรับวิกฤตการณ์ในอนาคต ซึ่งได้รวบรวมข้อมูลข่าวสาร งานวิจัยจากสถาบันต่าง ๆ และสถิติที่สําคัญจากทั้งกระทรวงสาธารณสุข ธนาคารแห่งประเทศไทย สํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

Download