การประชุมเวทีข้าวไทย 2564

การฟื้นฟูความสามารถในการแข่งขันของข้าวไทยเริ่มมีหวัง เมื่อเกษตรกรรุ่นใหม่ร่วมมือกับภาคธุรกิจ นักวิชาการ ใช้เทคโนโลยีเพื่อเพิ่มผลผลิตต่อไร่ ลดต้นทุน เพิ่มคุณภาพมาตรฐานของข้าว และเพิ่มรายได้ให้ชาวนาไทย

การรวมกลุ่มของเกษตรรุ่นใหม่ในหลายจังหวัดมีหลากหลายรูปแบบ ทั้งเพื่อลดต้นทุนและความเสียหายจากธรรมชาติ เพื่อทำนาหยอดสู่เกษตรประณีต การจัดการนาของชาวนารายใหญ่ การรวมตัวเพื่อให้มีขนาดการผลิตมากพอที่จะแปรรูป และทำการผลิตสินค้าเฉพาะ

การรวมตัวของชาวนาสะท้อนให้เห็นศักยภาพและความสำเร็จที่รวมตัวกันเอง และได้รับความสนับสนุนจากเอกชน ดังนั้นภาครัฐควรเปลี่ยนบทบาทจากผู้กำหนดนโยบาย เป็นผู้ประสานความร่วมมือ ให้ทุนโครงการ และให้นักวิชาการร่วมประเมินผลลัพท์ เพื่อส่งเสริมชาวนาไทย

ส่วนหนึ่งจากการประชุมเวทีข้าวไทยปี 2564 วันศุกร์ที่ 17 ธันวาคม 2564