สรรค์สร้างแรงงานสร้างสรรค์

หลายประเทศ เช่น ไทย เกาหลีใต้ ญี่ปุ่น และสหราชอาณาจักร มุ่งพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์ เนื่องจากเป็นเศรษฐกิจที่อยู่บนฐานความรู้ซึ่งจะช่วยให้ประเทศสามารถเติบโตทางเศรษฐกิจได้ แม้ว่าประเทศไทยยังไม่ประสบความสำเร็จมากนักในการพัฒนาสู่เศรษฐกิจสร้างสรรรค์ดังเช่น เกาหลีใต้ ญี่ปุ่น และสหราชอาณาจักร แต่คนไทยเราไม่ขาดความคิดสร้างสรรค์ เรามีคนทำงานสร้างสรรค์ซึ่งประสบความสำเร็จในระดับโลกอยู่จำนวนหนึ่ง

ทำอย่างไรจึงจะทำให้ประเทศไทยมีเศรษฐกิจสร้างสรรค์ที่ประสบความสำเร็จ? หนังสือเล่มนี้บอกเล่าผลการศึกษาและกรณีศึกษาเกี่ยวกับแนวทางการปรับตัวของแรงงานสร้างสรรค์ไทยในยุคหลังโควิด-19 เพื่อเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาโมเดลใหม่ของอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ไทยที่มีการปรับตัวและต่อยอดทางเทคโนโลยีเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มและสามารถแข่งขันได้ในระดับโลก