บทสรุปผู้บริหาร โครงการจ้างที่ปรึกษาวิเคราะห์โครงสร้างตลาด ติดตามพฤติกรรมการประกอบธุรกิจ และข้อมูลผู้ประกอบธุรกิจในตลาดสินค้าอุปโภคที่มีแนวโน้มจะก่อให้เกิดการผูกขาด ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

สำนักงานคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า ได้จัดทำ โครงการจ้างที่ปรึกษาวิเคราะห์โครงสร้างตลาด ติดตามพฤติกรรมการประกอบธุรกิจ และข้อมูลผู้ประกอบธุรกิจในตลาดสินค้าอุปโภคที่มีแนวโน้มจะก่อให้เกิดการผูกขาด ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มีวัตถุประสงค์ในการศึกษาขอบเขตตลาด การทดแทนด้านอุปสงค์และอุปทาน โครงสร้างตลาด การกระจุกตัว และพฤติกรรมทางการค้าของผู้ประกอบการที่มีแนวโน้มจะผูกขาดตลาด ซึ่งอาจเข้าข่ายการกระทำความผิดหรือละเมิดพระราชบัญญัติการแข่งขันทางการค้า พ.ศ. 2560 เพื่อให้มีข้อมูลตลาดสินค้าอุปโภคที่มีแนวโน้มจะก่อให้เกิดการผูกขาดตลาดและเผยแพร่ต่อสาธารณชน ซึ่งตลาดสินค้าอุปโภคที่เป็นกลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ 1) หลอดไฟ LED 2) เมล็ดพันธุ์พืชไร่เพื่อการเพาะปลูก (ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์) 3) ผ้าอ้อมผู้ใหญ่ และ 4) โถสุขภัณฑ์ โดยจะนำข้อมูลดังกล่าวมาใช้ประกอบการกำกับดูแลการประกอบธุรกิจในตลาดสินค้าอุปโภคเพื่อให้เกิดการแข่งขันอย่างเสรีและเป็นธรรม

Download