สัมมนา “ขับเคลื่อนเศรษฐกิจ BCG ด้วยวิธีการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ”

หน่วยงานTDRI และ สอวช.
วันที่2022-05-30
สถานที่Facebook Live & YouTube

เอกสารประกอบการสัมมนา

การนำเสนอผลการศึกษา “การขับเคลื่อนเศรษฐกิจ BCG ด้วยการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ” โดย ดร. เสาวรัจ รัตนคำฟู ผู้อำนวยการวิจัย สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย

เอกสาร BCG เครื่องมือแพทย์ โดย ศ. ดร. ไพรัช ธัชยพงษ์ ประธานคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจ BCG Model สาขาเครื่องมือแพทย์

งานสัมมนา “ขับเคลื่อนเศรษฐกิจ BCG ด้วยวิธีการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ” วันที่ 30 พฤษภาคม 2565 เวลา 10.00-12.00 น. ทาง TDRI Facebook Live

รัฐบาลกำหนดให้เป้าหมายเศรษฐกิจ BCG ซึ่งเป็นแนวคิดการนำวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมไปยกระดับความสามารถในการแข่งขันอย่างยั่งยืนของประเทศ เป็นแนวทางขับเคลื่อนการเติบโตของเศรษฐกิจไทยและกระจายรายได้

การจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐเป็นเครื่องมือสำคัญประการหนึ่งซึ่งหลายประเทศใช้เพื่อสนับสนุนการสร้างนวัตกรรมของประเทศ เนื่องจากกำลังซื้อที่มหาศาลของภาครัฐทำให้สามารถสร้างความต้องการสินค้าและบริการนวัตกรรมในวงกว้างได้

แต่น่าเสียดายที่ประเทศไทยยังไม่ได้ใช้มาตรการการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ และการกำหนดกฎระเบียบและมาตรฐานผลิตภัณฑ์ โดยให้การสนับสนุนทั้งทางตรงแก่ภาคธุรกิจ และผ่านหน่วยงานรัฐที่เกี่ยวข้อง เพื่อกระตุ้นให้เกิดการขยายตลาดสินค้านวัตกรรม เหมือนดังที่หลายประเทศได้ทำ

สำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (สอวช.) ร่วมกับ สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (TDRI) ขอเชิญผู้สนใจ ฟังข้อเสนอและการเสวนา “ขับเคลื่อนเศรษฐกิจ BCG ด้วยวิธีการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ” เพื่อให้รัฐบาลไทยมีบทบาทในการสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจ BCG ของภาคธุรกิจไทย โดยใช้การจัดซื้อจัดจ้างเพื่อกระตุ้นให้เกิดการสร้างนวัตกรรมและการขยายตลาดในประเทศให้มากขึ้น

กำหนดการ

  • 10.00 – 10.40 น. นำเสนอผลการศึกษา “การขับเคลื่อนเศรษฐกิจ BCG ด้วยการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ” โดย ดร. เสาวรัจ รัตนคำฟู ผู้อำนวยการวิจัย สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย
  • 10.40 – 12.00 น. เสวนา “ภาครัฐจะใช้การจัดซื้อจัดจ้าง สร้างเศรษฐกิจ BCG อย่างไร?”

ผู้ร่วมเสวนา
ศ. ดร. ไพรัช ธัชยพงษ์ ประธานคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจ BCG Model สาขาเครื่องมือแพทย์
นพ. ธงชัย กีรติหัตถยากร รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข
นพ. สินชัย ต่อวัฒนกิจกุล รองเลขาธิการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.)
คุณอดิศร อาภาสุทธิรัตน์ ประธานกลุ่มอุตสาหกรรมผู้ผลิตเครื่องมือแพทย์และสุขภาพ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.)
คุณสุธาสินี ศรีมานะศักดิ์ นิติกรชำนาญการ กลุ่มงานพัฒนากฎหมาย กองการพัสดุภาครัฐ กรมบัญชีกลาง
ผู้ดำเนินการเสวนา: ดร. สมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย์ ประธานสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย