โครงการวิจัยศึกษาแหล่งรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

การศึกษาวิจัย “โครงการวิจัยศึกษาแหล่งรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น” ในครั้งนี้ สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (ทีดีอาร์ไอ) ได้รับการสนับสนุนจากสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย (ส.ท.ท.) โดยมุ่งเน้นทบทวนแหล่งรายได้ในปัจจุบันและศึกษาแนวทางการพัฒนาแหล่งรายได้รูปแบบใหม่ที่เป็นไปได้ของ อปท. โดยเฉพาะ อปท. ในรูปแบบเทศบาล ภายใต้กรอบการศึกษาที่พิจารณาแหล่งรายได้ 5 ช่องทาง ได้แก่ ค่าธรรมเนียม ค่าปรับ ค่าบริการ ภาษี และรายได้จากทรัพย์สินและการลงทุน โดยคำนึงถึงประเด็นการเป็นที่ยอมรับจากสังคม ผลกระทบทางเศรษฐกิจ และความสะดวกในการนำไปปฏิบัติ

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ใน รายงานฉบับสมบูรณ์โครงการวิจัยศึกษาแหล่งรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น