แผนงานการส่งเสริมคุณภาพชีวิตและพฤฒพลังสำหรับผู้สูงอายุในภาวะวิกฤตและการเตรียมพร้อมเข้าสู่สังคมสูงอายุอย่างสมบูรณ์ (โครงการวิจัยย่อยที่ 4 การใช้เศรษฐศาสตร์พฤติกรรมเพื่อส่งเสริมให้คนวัยรุ่นและวัยทำงานออกกำลังกายเพื่อเตรียมพร้อมสำหรับสังคมผู้สูงอายุ)

ในภาวะวิกฤตและการเตรียมพร้อมเข้าสู่สังคมสูงอายุอย่างสมบูรณ์ มาตรการที่จะช่วยกระตุ้นให้คนวัยรุ่นและวัยทํางานปรับเปลี่ยนพฤติกรรมไปสู่การออกกําลังกายและการมีกิจกรรมทางกายมากขึ้น โดยใช้เครื่องมือการทดลองภาคสนามและแนวคิด “การสะกิดพฤติกรรม (Nudge)” ซึ่งจะนําไปสู่การพัฒนาข้อเสนอแนะเชิงนโยบายเกี่ยวกับแนวทางในการเตรียมความพร้อมของคนทั้งวัยรุ่นและวัยทํางานที่จะเข้าสู่วัยสูงอายุได้อย่างมีคุณภาพ โดยเน้นการออกกําลังกายและการมีกิจกรรมทางกายอย่างสม่ำเสมอ

พฤติกรรมการออกกําลังกายที่น้อยและพฤติกรรมเนือยนิ่งที่สูงนั้นส่งผลให้อุบัติการณ์ของโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (NCDs) ทวีความรุนแรงขึ้น และกระทบต่อสุขภาพและคุณภาพชีวิตเมื่อเข้าสู่วัยสูงอายุ ดังนั้นการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมให้คนไทยโดยเฉพาะกลุ่มวัยรุ่นและวัยทํางานหันมาใส่ใจการออกกําลังกายเพิ่มขึ้นและลดพฤติกรรมเนือยนิ่งให้น้อยลงจึงเป็นเป้าหมายสําคัญเป้าหมายหนึ่งในการส่งเสริมการมีสุขภาพดีของประชากรเพื่อเตรียมพร้อมสู่สังคมสูงอายุ

อ่านเพิ่มเติมได้ใน รายงานการวิจัยและนวัตกรรมฉบับสมบูรณ์แผนงานการส่งเสริมคุณภาพชีวิตและพฤฒพลังสำหรับผู้สูงอายุในภาวะวิกฤตและการเตรียมพร้อมเข้าสู่สังคมสูงอายุอย่างสมบูรณ์ (โครงการวิจัยย่อยที่ 4 การใช้เศรษฐศาสตร์พฤติกรรมเพื่อส่งเสริมให้คนวัยรุ่นและวัยทำงานออกกำลังกายเพื่อเตรียมพร้อมสำหรับสังคมผู้สูงอายุ) ซึ่งได้รับทุนอุดหนุนการวิจัยและนวัตกรรมจากสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

Download