แผนงานการส่งเสริมคุณภาพชีวิตและพฤฒพลังสำหรับผู้สูงอายุในภาวะวิกฤตและการเตรียมพร้อมเข้าสู่สังคมสูงอายุอย่างสมบูรณ์ (โครงการวิจัยย่อยที่ 2 แบบแผนการออมที่สอดคล้องกับวิถีชีวิตคนไทยรุ่นใหม่)

กลุ่มประชากรคนรุ่นใหม่ มีเวลาในการออมที่อาจจะสูงถึง 20- 40 ปี ก่อนวัยเกษียณของตนเอง ส่งผลให้มีความสามารถในการเตรียมความพร้อมทางด้านการออม เนื่องด้วยระยะเวลาการเตรียมความพร้อมที่มากพอก็จะสามารถช่วยลดปัญหาวิกฤติทางด้านการเงินในระยะยาวได้

จุดเหมาะสมของการเตรียมความพร้อมสําหรับสังคมไทยกับการเข้าสู่สังคมสูงอายุอย่างสมบูรณ์ คือ การเตรียมความพร้อมของทั้งผู้ออมและมาตรการอุดหนุนของภาครัฐ โดยผู้ออม สามารถลดค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็นตามความเหมาะสมของแต่ละคน ในส่วนของภาครัฐ การดูแลเด็กและผู้สูงอายุควรจะได้รับการอุดหนุนจากภาครัฐ รวมทั้งสนับสนุนการสร้างรายได้ ซึ่งไม่ควรจะเป็นการช่วยเหลือแบบทั่วไป (universal) แต่ควรจะเป็นการให้แบบพุ่งเป้าไปยังกลุ่มเป้าหมายที่ไม่สามารถช่วยเหลือตนเองได้เป็นหลัก

การเตรียมพร้อมที่จะเข้าสู่สังคมสูงอายุอย่างสมบูรณ์จึงเชื่อมโยงกับการเตรียมความพร้อมทางด้านการเงินสําหรับกลุ่มประชากรคนรุ่นใหม่ที่มีเวลาในการเตรียมตัวก่อนวัยเกษียณ และเป็นประเด็นที่ต้องให้ความสำคัญ รวมไปถึงการจัดทําบทเรียนให้ความรู้ทางด้านการเงิน และข้อเสนอแนะเชิงนโยบายในการเตรียมความพร้อมเพื่อเกษียณอายุของประชากรแต่ละกลุ่มอายุ

อ่านเพิ่มเติมได้ใน รายงานการวิจัยและนวัตกรรมฉบับสมบูรณ์แผนงานการส่งเสริมคุณภาพชีวิตและพฤฒพลังสำหรับผู้สูงอายุในภาวะวิกฤตและการเตรียมพร้อมเข้าสู่สังคมสูงอายุอย่างสมบูรณ์ (โครงการวิจัยย่อยที่ 2 แบบแผนการออมที่สอดคล้องกับวิถีชีวิตคนไทยรุ่นใหม่) ซึ่งได้รับทุนอุดหนุนการวิจัยและนวัตกรรมจากสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

Download