บทสรุปผู้บริหาร โครงการจ้างที่ปรึกษาเพื่อปรับปรุงพระราชบัญญัติการแข่งขันทางการค้า พ.ศ. 2560 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

กฎหมายการแข่งขันทางการค้าเป็นกฎหมายที่มีความสําคัญสําหรับประเทศที่มีระบบเศรษฐกิจแบบเสรีและเป็นธรรมโดยอาศัยกลไกตลาด ซึ่งจําเป็นต้องมีการตรากฎหมายป้องกันการผูกขาด และการแข่งขันทางการค้าเพื่อใช้ป้องกันการผูกขาดและควบคุมพฤติกรรมการแข่งขันของผู้ประกอบธุรกิจ โดยประเทศไทยได้มีการตรา พระราชบัญญัติการแข่งขันทางการค้า พ.ศ. 2560 ขึ้นมาเพื่อเป็นกฎหมายป้องกันการผูกขาดและการแข่งขันทางการค้า

ทั้งนี้ พ.ร.บ. การแข่งขันทางการค้า พ.ศ. 2560 ได้บังคับใช้มาเป็นระยะเวลากว่า 4 ปีแล้ว จึงจําเป็นต้องมีการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมายตามพระราชบัญญัติหลักเกณฑ์การจัดทําร่างกฎหมายและการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย โดยจะศึกษาใน 3 ด้าน ได้แก่ การศึกษาวิเคราะห์กฎหมายไทยและต่างประเทศ การวิเคราะห์ผลกระทบเชิงเศรษฐศาสตร์ และการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะทั้งจากหน่วยงานรัฐ ภาคเอกชน และประชาชน

โดยคณะวิจัยได้จัดทำข้อเสนอแนะเพื่อปรับปรุง พ.ร.บ. การแข่งขันทางการค้าแบ่งเป็น 3 เรื่อง คือ ขอบเขตการบังคับใช้กฎหมาย การบังคับใช้กฎหมาย และการสร้างระบบฐานข้อมูลขนาดใหญ่เกี่ยวกับโครงสร้างตลาด นอกจากนี้ยังได้จัดทำข้อเสนอแนะเชิงนโยบายเพื่อเป็นแนวทางพัฒนาการปฏิบัติงาน เช่น การปรับปรุงมาตรการเปรียบเทียบปรับ การส่งเสริมความรู้ด้านนโยบายและกฎหมายการแข่งขันทางการค้า

Download