สัมมนา ปรับกฎหมายจัดจ้างก่อสร้างภาครัฐเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจไทย

หน่วยงานทีดีอาร์ไอ ร่วมกับ สมาคมอุตสาหกรรมก่อสร้างไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
วันที่2022-10-11
สถานที่Facebook Live

พ.ร.บ. การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 มีความสำคัญต่อเศรษฐกิจไทยและอุตสาหกรรมก่อสร้าง

โดยถูกใช้ในการจ้างก่อสร้างทั่วประเทศเฉลี่ยปีละ 2.7 แสนโครงการโดยมีผู้รับเหมาทั่วประเทศอย่างน้อย 2,700 รายร่วมเสนอราคา และยังมีผู้ประกอบการอีกจำนวนมากที่มีความเชื่อมโยง (linkage) กับการรับเหมาก่อสร้าง

แต่กฎหมายฉบับนี้ได้ถูกใช้มา 4 ปีแล้ว และการปฏิบัติตามกฎหมายดังกล่าวของหน่วยงานภาครัฐหลายแห่งที่มีการจัดจ้างการก่อสร้างจำนวนมาก ยังไม่สามารถแก้ไขปัญหาเดิม ๆ ที่มีอยู่ก่อนหน้าและยังก่อให้เกิดปัญหาใหม่หลายประการ เช่น การมุ่งป้องกันการทุจริตคอรัปชั่นทำให้การจัดซื้อจัดจ้างเป็นไปอย่างล่าช้า และ e-bidding ยังไม่ช่วยเพิ่มระดับการแข่งขันในการเสนอราคาในหลายโครงการ

รวมทั้ง พ.ร.บ. การจัดซื้อจัดจ้างฯ ยังเน้นให้หน่วยงานรัฐคัดเลือกผู้รับเหมาด้วยเกณฑ์ราคามากกว่าพิจารณาความคุ้มค่า (value for money) ตลอดโครงการ ซึ่งเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาอุตสาหกรรมก่อสร้าง เป็นต้น

จึงสมควรแก่เวลาที่จะต้องได้รับการประเมินผลการบังคับใช้เพื่อปรับปรุงแก้ไขตามหลักการที่บัญญัติไว้ในมาตรา 77 แห่งรัฐธรรมนูญฯ พ.ศ. 2560 และมาตรา 34 แห่ง พ.ร.บ. หลักเกณฑ์การจัดทำร่างกฎหมายและการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย พ.ศ. 2562

ทีดีอาร์ไอ ร่วมกับ สมาคมอุตสาหกรรมก่อสร้างไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมฟังการนำเสนอผลการศึกษา “ปรับปรุงกฎหมายการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐเพื่อสร้างความโปร่งใส เป็นธรรม คุ้มค่า และเอื้อต่อการพัฒนาอุตสาหกรรมก่อสร้าง”

และเวทีเสวนา ปรับกฎหมายจัดจ้างก่อสร้างภาครัฐเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจไทย

ผ่านทาง Facebook Live 

 

กำหนดการ

 • 9.30 น. กล่าวเปิดการสัมมนา โดย คุณลิซ่า งามตระกูลพานิช
  นายกสมาคมอุตสาหกรรมก่อสร้างไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
 • 9.40 น. นำเสนอผลการศึกษา โดย ดร. สมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย์ ประธานทีดีอาร์ไอ และคณะผู้วิจัย (เอกสารประกอบ)
 • 10.30 น. เสวนา “ปรับกฎหมายจัดจ้างก่อสร้างภาครัฐเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจไทย”
  วิทยากร
  • คุณสุธิษา จารุเมธาวิทย์ ผู้อำนวยการกองการพัสดุภาครัฐ กรมบัญชีกลาง
  • รศ.ดร. วิศณุ ทรัพย์สมพล รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร
  • ดร. มานะ นิมิตรมงคล เลขาธิการ องค์กรต่อต้านคอร์รัปชั่น (ประเทศไทย)
  • ดร. ไกร ตั้งสง่า กรรมการสภาวิศวกร
  • คุณปิยะดิษฐ์ อัศวศิริสุข เลขาธิการสมาคมอุตสาหกรรมก่อสร้างไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

   ดำเนินการเสวนา โดย ดร. สมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย์ ประธานทีดีอาร์ไอ

 • 11.30 น. รับฟังความคิดเห็นผู้เข้าร่วมสัมมนา