งานบูรณาการเครือข่ายด้านการส่งเสริม SME: ศึกษาแนวทางการสนับสนุนให้ SME เข้าถึงการจัดซื้อจัดจ้างภาคเอกชน

ที่มา : บทสรุปผู้บริหาร รายงานเรื่องงานบูรณาการเครือข่ายด้านการส่งเสริม SME: ศึกษาแนวทางการสนับสนุนให้ SME เข้าถึงการจัดซื้อจัดจ้างภาคเอกชน (Corporate Procurement) เสนอต่อ สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) โดย ดร. นณริฎ พิศลยบุตร, เทียนสว่าง ธรรมวณิช, ยศ วัชระคุปต์, นันทพร เมธาคุณวุฒิ, ณัฐวุฒิ ลักษณาปัญญากุล, สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย, สิงหาคม 2565 (รายละเอียดเพิ่มเติมอ่านได้ที่ https://tdri.or.th/2022/08/corporate-procurement/)