พินิจเศรษฐกิจการเมือง: “ความโปร่งใสภาครัฐ” กับ “เกณฑ์การชี้วัดโปร่งใส”

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA) ได้ถูกพูดถึง ในช่วงที่เกิดกรณีบุกเข้าจับกุมเจ้าหน้าที่รัฐ กรณีเรียกรับเงิน ซึ่งได้สร้างความสงสัย และความน่าเชื่อถือของระบบประเมินความโปร่งใส ดังนั้นแล้วโจทย์การป้องกันและแก้ไขทุจริตในวงราชการ เจ้าหน้าที่รัฐ ควรมีกลไกอย่างไร ที่มากกว่าเพียงการประเมินและให้รางวัล

ติดตามฟังจาก ธิปไตร แสละวงศ์ นักวิจัยอาวุโส ทีดีอาร์ไอ ออกอากาศทางวทิยุจุฬาฯ ในรายการพินิจเศรษฐกิจการเมือง เมื่อ อังคาร 24 มค 66