โครงการย่อยที่ 1 โครงการติดตามสถานการณ์ การปรับตัวและมาตรการฟื้นฟูเศรษฐกิจ สังคม และการศึกษาจากปัญหาโควิด-19: สู่การพลิกฟื้นอย่างยั่งยืน (ระยะที่ 2) (Social and Economic monitoring, adaptation, and rehabilitation measures in response to COVID-19: to achieve sustainable revitalization (second phase)

โครงการย่อยที่ 1 โครงการติดตามสถานการณ์ การปรับตัวและมาตรการฟื้นฟูเศรษฐกิจ สังคม และการศึกษาจากปัญหาโควิด-19: สู่การพลิกฟื้นอย่างยั่งยืน (ระยะที่ 2) จะทำการติดตามสถานการณ์ที่เกิดขึ้น ประเมินมาตรการภาครัฐตลอดจนให้คำแนะนำเป็นข้อเสนอแนะเชิงนโยบายที่ทันต่อการนำไปใช้เพื่อให้นโยบายเกิดประสิทธิภาพสูงที่สุด ซึ่งการติดตามสถานการณ์การปรับตัวของเศรษฐกิจ สังคม การศึกษา จะมีความสำคัญอย่างมาก เนื่องจากเศรษฐกิจและสังคมไทยบางส่วนมีความสามารถในการปรับตัวได้เองแต่ก็ยังมีบางภาคส่วนที่อาจจะได้รับผลกระทบอย่างรุนแรงอย่างต่อเนื่องจนไม่สามารถที่จะปรับตัวได้และต้องการมาตรการเยียวยาและฟื้นฟูจากภาครัฐ เข้ามาแทรกแซงช่วยเหลือเพื่อก้าวสู่การพลิกฟื้นสถานกรณ์อย่างยั่งยืน

อ่านเพิ่มเติมได้ใน รายงานการวิจัยโครงการย่อยที่ 1 โครงการติดตามสถานการณ์ การปรับตัวและมาตรการฟื้นฟูเศรษฐกิจ สังคม และการศึกษาจากปัญหาโควิด-19: สู่การพลิกฟื้นอย่างยั่งยืน (ระยะที่ 2) (Social and Economic monitoring, adaptation, and rehabilitation measures in response to COVID-19: to achieve sustainable revitalization (second phase) ซึ่งได้รับทุนอุดหนุนการวิจัยและนวัตกรรมจากสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

Download