โครงการทบทวนกฎหมายและข้อบังคับและนโยบายของประเทศไทย เพื่อการพัฒนาและเสริมสร้างแนวทางปฏิบัติที่ดีในการแข่งขันของ Start-UP

ปัญหาและอุปสรรคทางกฎหมายที่ส่งผลต่อการเติบโตและสภาพการแข่งขันของธุรกิจ Start-Up ในประเทศไทย นำมาสู่การศึกษาถึงข้อจำกัดและอุปสรรคของกฎหมายในปัจจุบัน เช่น กฎหมายการระดมทุน กฎหมายการจัดตั้งบริษัท กฎหมายภาษี เป็นต้น พร้อมกับการทบทวนกฎหมายและนโยบายเกี่ยวกับการส่งเสริมและการสนับสนุน Start-Up โดยมีแนวปฏิบัติที่ดีจากต่างประเทศ ทั้งในด้านนโยบายและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาธุรกิจ Start-Up ในประเทศไทยให้สามารถแข่งขันในตลาดโลกได้ ซึ่งธุรกิจ Start-Up จะต้องได้รับการส่งเสริมทั้งจากหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน เพื่อสร้างหลักประกันในการเติบโตอย่างต่อเนื่องให้กับผู้ประกอบธุรกิจ Start-Up ส่งผลไปถึงการเกิดการจ้างงานและการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศไทยอีกด้วย

อ่านเพิ่มเติมได้ใน รายงานฉบับสมบูรณ์โครงการทบทวนกฎหมายและข้อบังคับและนโยบายของประเทศไทยเพื่อการพัฒนาและเสริมสร้างแนวทางปฏิบัติที่ดีในการแข่งขันของ Start-Up

Download