นโยบายการเกษตรเพื่อรองรับ BCG

สถานการณ์ปัญหาของพืชเศรษฐกิจ 4 ชนิด อย่าง ข้าว ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ มันสำปะหลัง และยางพารา การเพาะปลูกพืชเศรษฐกิจเหล่านี้มีการขยายพื้นที่เพาะปลูกรุกล้ำเข้าไปในพื้นที่ป่า การเผชิญปัญหาราคาสินค้าเกษตรที่มีความผันผวน การเข้าถึงองค์ความรู้และการนำเทคโนโลยี นวัตกรรมมาใช้ยังไม่เพียงพอโดยเฉพาะเกษตรกรรายย่อย ปัญหาการใช้ปุ๋ยเคมีและยาฆ่าแมลงต่างๆ ปัญหาความแปรปรวนของสภาพอากาศและภัยธรรมชาติ ซึ่งส่งผลกระทบต่อปริมาณและคุณภาพผลผลิตทางการเกษตรของพืชเศรษฐกิจหลัก และผลกระทบต่อรายได้และความเป็นอยู่ของเกษตรกร ดังนั้น จึงต้องมีการศึกษาการประเมินผลกระทบจากการดำเนินนโยบายหรือมาตรการให้ความช่วยเหลือด้านการเกษตรของพืชเศรษฐกิจหลักเพื่อพัฒนาภาคการเกษตรของไทยที่เน้นการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตโดยมีการใช้นวัตกรรมที่เหมาะสมตามแนวทางของ โมเดลเศรษฐกิจ BCG (Bio-Circular-Green) ซึ่งเน้นการสร้างองค์ความรู้ เทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ๆ เพื่อยกระดับรายได้ของเกษตรกร สร้างความสามารถในการแข่งขันในภาคการเกษตรอย่างยั่งยืน การเพิ่มผลผลิตต่อไร่และการลดผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

อ่านเพิ่มเติมได้ใน รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์นโยบายการเกษตรเพื่อรองรับ BCG (Thailand Agricultural Policy Supporting BCG Initiative) ซึ่งได้รับทุนอุดหนุนการวิจัยและนวัตกรรมจากสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

Download