โครงการย่อย 3 : โครงการ Covid-19 PolicyWatch เฟส 2 เพื่อพัฒนาองค์ความรู้และโครงสร้างการกำหนดนโยบายและมาตรการด้านสาธารณสุขเพื่อแก้วิกฤตโควิด-19 และเตรียมรับมือกับวิกฤตโรคอุบัติใหม่อย่างมีประสิทธิภาพ (ระยะที่ 2)

โครงการย่อย “Covid-19 PolicyWatch เฟส 2 เพื่อพัฒนาองค์ความรู้และโครงสร้างการกำหนดนโยบายและมาตรการด้านสาธารสุขเพื่อแก้วิกฤติโควิด-19 และเตรียมรับมือกับวิกฤตโรคอุบัติใหม่อย่างมีประสิทธิภาพ” มีวัตถุประสงค์หลักในการติดตามสถานการณ์ระบาด รวมทั้งนโยบายและมาตรการด้านสาธารณสุขที่ใช้ในประเทศต่างๆเพื่อประเมินเบื้องต้น (assess) และถอดบทเรียนจากนโยบายและมาตรการจากทั้งในและต่างประเทศ และจัดทำข้อเสนอแนะเชิงนโยบายต่อรัฐบาลและสาธารณะ โดยเฉพาะอย่างยิ่งแนวทางการปรับโครงสร้างองค์กรเพื่อเตรียมรับมือกับวิกฤตโรคอุบัติใหม่ในอนาคตที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น

เป้าประสงค์หลักของโครงการย่อย Covid-19 PolicyWatch เฟสที่ 2 ระยะที่ 2 ในปี 2565 คือ การพัฒนาองค์ความรู้และโครงสร้างการกำหนดนโยบายและมาตรการด้านสาธารณสุขเพื่อแก้วิกฤตโควิด-19 และเตรียมรับมือกับวิกฤตโรคอุบัติใหม่อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นในอนาคต

อ่านเพิ่มเติมได้ใน รายงานการวิจัยโครงการย่อย 3 : โครงการ Covid-19 PolicyWatch เฟส 2 เพื่อพัฒนาองค์ความรู้และโครงสร้างการกำหนดนโยบายและมาตรการด้านสาธารณสุขเพื่อแก้วิกฤตโควิด-19 และเตรียมรับมือกับวิกฤตโรคอุบัติใหม่อย่างมีประสิทธิภาพ (ระยะที่ 2) ซึ่งได้รับทุนอุดหนุนการทำกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรมจากสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

Download