ผลกระทบของชุดสวัสดิการที่พึงประสงค์สำหรับแรงงานนอกระบบต่อภาระทางการคลังของภาครัฐและการพยากรณ์ภาระทางการคลังที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต

ผู้เขียน : อลงกรณ์ ฉลาดสุข นักวิจัย ทีมวิเคราะห์ตลาดแรงงาน

ที่มา : รายงานเรื่องการจัดทำนโยบายและมาตรการ และวิเคราะห์ภาระทางการคลังต่อชุดสวัสดิการ เพื่อรองรับการเข้าสู่สังคมสูงอายุของแรงงานนอกระบบ โดย ณัฐนันท์ วิจิตรอักษร และคณะ, 2565, โครงการวิจัยย่อยที่ 1 ในแผนงานการส่งเสริมคุณภาพชีวิตและพฤฒพลังสำหรับผู้สูงอายุในภาวะวิกฤตและการเตรียมพร้อมเข้าสู่สังคมสูงอายุอย่างสมบูรณ์ ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัยและนวัตกรรมจากสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ 2564.

Download