พินิจเศรษฐกิจการเมือง: โจทย์เศรษฐกิจกับนโยบายรัฐบาลใหม่

นโยบายเศรษฐกิจของรัฐบาลชุดใหม่ เป็นอีกหนึ่งสิ่งที่ทุกคนต่างจับตามอง ทั้งนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจ ที่จะมาสนับสนุน ช่วยเหลือด้านความเป็นอยู่ของประชาชน และนโยบายขับเคลื่อนเศรษฐกิจที่จะส่งผลต่อผู้ประกอบและนักลงทุนในทุกระดับ ทั้งในและต่างประเทศ โดยนโยบายที่จะนำมาใช้ ควรเป็นนโยบายที่สอดคล้องกับสถานการณ์เศรษฐกิจโลก ต้องคำนึงถึงปัจจัยที่จะกระทบกับเศรษฐกิจไทย เช่น ความขัดแย้งระหว่างประเทศ ปัญหาพลังงาน ปัญหาสิ่งแวดล้อม เป็นต้น ซึ่งควรพิจารณาเกี่ยวกับการเจรจาและเกณฑ์มาตรฐานการผลิตในแต่ละภูมิภาค รวมถึงงบประมาณที่ต้องใช้ ให้การขับเคลื่อนหรือกระตุ้นในโครงการต่างๆ เกิดผลลัพทธ์ที่มีประสิทธิภาพ ประชาชนมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น และเศรษฐกิจของประเทศสามารถเติบโตได้อย่างยั่งยืน

ดร.กิริฎา เภาพิจิตร ผู้อำนวยการวิจัย นโยบายเศรษฐกิจระหว่างประเทศและการพัฒนา และผู้อำนวยการโครงการวิเคราะห์เศรษฐกิจเชิงลึก ได้วิเคราะห์แนวโน้มเศรษฐกิจไทย และเศรษฐกิจโลกในช่วงครึ่งปีหลัง พร้อมชวนคุยถึงนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจที่น่านำมาใช้ การวางนโยบายขับเคลื่อนเศรษฐกิจทั้งระยะสั้นและระยะยาว เพื่อเสริมความมั่นใจให้ผู้ประกอบการและนักลงทุน ตลอดจนข้อแนะนำและผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากนโยบายต่างๆ

ให้สัมภาษณ์ทางวิทยุจุฬาฯ รายการพินิจเศรษฐกิจการเมือง เมื่อ 16 พฤษภาคม 2566