พินิจเศรษฐกิจการเมือง: ค่าไฟแพง แก้ถูกทางแล้วหรือยัง?

ปัญหาค่าไฟแพง สร้างภาระให้ประชาชนและผู้ประกอบการเป็นอย่างมาก ซึ่งส่วนสำคัญมาจากโครงสร้างพลังงานไทยที่แปรผันตามหลายปัจจัย อย่างการนำเข้าพลังงาน ปัญหาสิ่งแวดล้อม ไปจนถึง กรณีปัญหาความขัดแย้งของประเทศรัสเซียที่ส่งผลต่อราคาเชื้อเพลิงโลก

การจะแก้ปัญหาราคาค่าไฟแพง ภาครัฐ จำเป็นต้องทบทวนและปรับโครงสร้างพลังงานของประเทศ ตลอดจนเดินหน้าสนับสนุนการเปลี่ยนผ่านสู่การใช้พลังงานสะอาด เพื่อความมั่นคงทางพลังงานของประเทศ

ติตามฟังการวิเคราะห์จาก ดร.สิริภา จุลกาญจน์ นักวิจัยโครงการ CASE จากสถาบันวิจัยพลังงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เรื่องโครงสร้างพลังงานของไทย การแก้ปัญหา และนโยบายสนับสนุนพลังงานหมุนเวียนที่ผ่านมา พร้อมข้อเสนอเกี่ยวกับแนวทางการจัดสรรและพลักดันโครงสร้างพลังงานไทยให้มีความยั่งยืนและสอดรับกับความเปลี่ยนแปลงของโลก ทางวิทยุจุฬาฯ รายการพินิจเศรษฐกิจการเมือง เมื่อ 30 พฤษภาคม 2566

(*โครงการ CASE- Clean Affordable Secure Energy for Southeast Asia เป็นโครงการความร่วมมือระหว่าง TDRI และ จุฬาฯ สนับสนุนโดย องค์กรความร่วมมือระหว่างประเทศของเยอรมัน (GIZ))