สัมมนา “การลดความเหลื่อมล้ำด้านสุขภาพ โดยเพิ่มการเข้าถึงเครื่องมือแพทย์และแพลตฟอร์มดิจิทัล”

หน่วยงานTDRI x สอวช x สวทช
วันที่2023-07-10
สถานที่Facebook live & YouTube live

ดาวน์โหลดเอกสารประกอบ โดย ดร.เสาวรัจ รัตนคำฟู

ประเทศไทยยังมีความเหลื่อมล้ำด้านสุขภาพอยู่มาก โดยเฉพาะกลุ่มผู้พิการ คนยากจน และผู้ที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกล การศึกษาเพื่อเพิ่มกลไกให้เกิดการเข้าถึงเครื่องมือแพทย์และแพลตฟอร์มดิจิทัลคือหนึ่งในเรื่องสำคัญที่จะช่วยลดความเหลื่อมล้ำด้านสุขภาพของประเทศไทย

วันจันทร์ที่ 10 ก.ค. 2566 เวลา 9.00 น. – 11.30 น. ทีดีอาร์ไอ ร่วมกับ สอวช. และ สวทช. จัดงานสัมมนาการนำเสนอผลการศึกษา “การลดความเหลื่อมล้ำด้านสุขภาพ ด้วยการเพิ่มการเข้าถึงเครื่องมือแพทย์และแพลตฟอร์มดิจิทัล” และเวทีเสวนา ที่รวมตัวแทนผู้เกี่ยวข้องในด้านนวัตกรรมสุขภาพของประเทศไทย

ผ่านทาง Facebook Live | Youtube Live ของทีดีอาร์ไอ

กำหนดการ

9.00 – 9.05 น. กล่าวเปิดการสัมมนา โดย ศ.ดร. ไพรัช ธัชยพงษ์ ประธานคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจ BCG Model สาขาเครื่องมือแพทย์

9.05 – 9.35 น. นำเสนอผลการศึกษา “การลดความเหลื่อมล้ำด้านสุขภาพ ด้วยการเพิ่มการเข้าถึงเครื่องมือแพทย์และแพลตฟอร์มดิจิทัล” ผู้นำเสนอ: ดร. เสาวรัจ รัตนคำฟู รองประธานสถาบัน และผู้อำนวยการวิจัยด้านนโยบายนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย

9.35 – 11.30 น. เสวนา “ลดความเหลื่อมล้ำด้านสุขภาพ โดยเพิ่มการเข้าถึงเครื่องมือแพทย์และแพลตฟอร์มดิจิทัล”

ผู้ร่วมเสวนา:

  • นพ. พงศ์เกษม ไข่มุกด์ รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข
  • ทพ. อรรถพร ลิ้มปัญญาเลิศ รองเลขาธิการ สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.)
  • ดร. พสุ สิริสาลี นักวิจัยอาวุโส ศูนย์วิจัยเทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวกและเครื่องมือแพทย์ (A-MED)
  • รศ.ดร. วัชรินทร์ ลอยลม รักษาการแทนผู้อำนวยการ สถาบันวิจัยมะเร็งท่อน้ำดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น
  • คุณธีรพงศ์ สมุทรอัษฎงค์ กรรมการ บริษัท ซีเมด เมดิคอล จำกัด

    ผู้ดำเนินการเสวนา: ดร. สมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย์ ประธานสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย