แนวโน้มและอนาคตของการเปิดเผยข้อมูลความยั่งยืนองค์กร

หน่วยงานTDRI x CMDF
วันที่2023-06-23
สถานที่TDRI / Zoom Webinar

ดาวน์โหลดเอกสารประกอบการนำเสนอ | ดาวน์โหลดรายงาน


การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับความยั่งยืนเป็นภารกิจสำคัญที่หลายองค์กร โดยเฉพาะบริษัทจดทะเบียนจัดทำขึ้นเพื่อสื่อสารกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย แสดงความมุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน หรือเพิ่มความโปร่งใสในการติดตาม วัดผล และแสดงความรับผิดชอบ

แต่จะทำอย่างไรให้การจัดทำรายงานความยั่งยืนช่วยสะท้อนนโยบาย ผลกระทบ และผลการดำเนินงาน “ด้านสิ่งแวดล้อมและสังคมของธุรกิจ” ได้จริง?

ทีดีอาร์ไอ ร่วมกับกองทุนส่งเสริมการพัฒนาตลาดทุน (CMDF) เชิญผู้สนใจร่วมรับฟังข้อเสนอวิธีปฏิบัติในการกำหนดประเด็นความยั่งยืนที่มีนัยสำคัญของบริษัทจดทะเบียนในประเทศไทยและแสดงความคิดเห็นต่อการจัดทำรายงานความยั่งยืน

แนวโน้มและอนาคตของการเปิดเผยข้อมูลความยั่งยืนองค์กร