สรุปข้อเสนอแนะเพื่อการฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมจากโควิด-19 อย่างยั่งยืน

ผู้เขียน: ดร. นณริฏ พิศลยบุตร


ที่มา: โครงการติดตามสถานการณ์ การปรับตัวและมาตรการฟื้นฟูเศรษฐกิจ สังคม และการศึกษาจากปัญหาโควิด-19: สู่การพลิกฟื้นอย่างยั่งยืน ระยะที่ 1 และระยะที่ 2, 2566, คณะผู้วิจัยนำโดย ดร. นณริฎ พิศลยบุตร สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ขอขอบคุณ สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) สำหรับทุนสนับสนุนการวิจัย.

Download