พินิจเศรษฐกิจการเมือง : ออกแบบวิธีออม ให้สอดรับอคติเชิงพฤติกรรมบุคคล

ประเทศไทยกำลังเผชิญความท้าทายจากสังคมผู้สูงอายุ หนึ่งในปัญหาที่ต่อเนื่องกันมาคือคนไทย “แก่ก่อนรวย” แน่นอนว่ามีจำนวนหนึ่งที่ยังไงรายได้ก็ไม่พอรายจ่ายที่จำเป็นทำให้ไม่มีเงินออมสำหรับวัยชรา แต่ก็มีอีกจำนวนหนึ่งเช่นกัน ที่จริง ๆ แล้วสามารถออมได้แต่ไม่ออม

กลายเป็นข้อถกเถียงว่า เพราะอะไรคนไทยส่วนนี้จึงไม่ออมให้มากพอและต่อเนื่องตั้งแต่ช่วงวัยทำงานเพื่อให้มีเงินเพียงพอสำหรับใช้จ่ายในยามเกษียณ

เหตุผลประการหนึ่งที่สามารถหยิบยกขึ้นมาใช้อธิบายได้คือ “อคติเชิงพฤติกรรม” หรือการคิดการตัดสินใจที่ไม่สมเหตุสมผลตามหลักเศรษฐศาสตร์ ซึ่งส่งผลให้เกิดการกระทำที่ไม่เหมาะสมกับสถานการณ์จริง

ดังนั้นโจทย์ใหญ่ คือจะออกแบบวิธีการออมอย่างไร ให้สอดรับอคติเชิงพฤติกรรมบุคคล เชิญสำรวจพฤติกรรม หรือ อคติของตัวเองต่อการออม รวมถึงข้อเสนอต่อการออมทำอย่างไรให้มีใช้ยามวันเกษียณ กับ คุณ วราวิชญ์ โปตระนันทน์ นักวิจัยนโยบายด้านการพัฒนาอย่างทั่วถึง ทีดีอาร์ไอ ผ่ายรายการ พินิจเศรษฐกิจการเมือง : ออกแบบวิธีออม ให้สอดรับอคติเชิงพฤติกรรมบุคคล