tdri logo
แบบแผนการออมที่สอดคล้องกับวิถีชีวิตคนไทยรุ่นใหม่
11 สิงหาคม 2023
แบบแผนการออมที่สอดคล้องกับวิถีชีวิตคนไทยรุ่นใหม่

บรรณาธิการเรื่อง : พนธกร วรภมร

ที่มา : รายงานเรื่อง แบบแผนการออมที่สอดคล้องกับวิถีชีวิตคนไทยรุ่นใหม่ โครงการวิจัยย่อยที่ 2 แผนงานการส่งเสริมคุณภาพชีวิตและพฤฒพลังสำหรับผู้สูงอายุในภาวะวิกฤต และการเตรียมพร้อมเข้าสู่สังคมสูงอายุอย่างสมบูรณ์ โดย นายพนธกร วรภมร และคณะ, 2565, ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัยและนวัตกรรมจากสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ 2564

เรื่องที่คุณอาจสนใจ

ดูทั้งหมด