พินิจเศรษฐกิจการเมือง : โจทย์ใหญ่ให้รัฐบาลใหม่ นโยบายการศึกษาที่ต้องเดินหน้าทันที

นักเรียนไทยมีจำนวนชั่วโมงเรียนยาวนานติดอันดับโลก แต่ทว่าผลการประเมินสมรรถนะนักเรียนมาตรฐานสากล หรือ  PISA กลับพบว่า เด็กไทยอายุ 15 ปี ถึง 52.7 % ไม่สามารถนำความรู้ทางคณิตศาสตร์มาใช้แก้ปัญหาในสถานการณ์อย่างง่ายด้วยตนเอง และ 44.5%  ไม่สามารถนำความรู้ทางวิทยาศาสตร์มาอธิบายปรากฎการณ์ทางธรรมชาติได้

สิ่งเหล่านี้อาจเป็นเครื่องสะท้อนว่า “หลักสูตร” ไม่ส่งเสริมให้นักเรียนนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตจริงได้  และแม้ว่าที่ผ่านมาจะมีความพยายามในการปรับปรุงหลักสูตรหลายครั้ง แต่ก็ยังพบว่าหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน ยังคงยึดโยงกับเนื้อหาหลักที่มีการใช้มาตั้งแต่ปี 2544 หรือเมื่อ 22 ปีที่แล้ว เหตุนี้จึงทำให้เกิดคำถามสำคัญกับคุณภาพระบบการศึกษาของประเทศไทย 

นอกจากนี้กระทรวงศึกษาธิการถือได้ว่าเป็นกระทรวงที่ได้รับงบประมาณมากที่สุด เมื่อเทียบกับกระทรวงอื่น แต่ผลสัมฤทธิ์ยังคงน่าเป็นห่วง

มีโจทย์ท้าทายอะไรบ้างที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการคนใหม่จะต้องเดินหน้าอย่างเร่งด่วน เชิญติดตามรับฟังได้ในรายการพินิจเศรษฐกิจการเมือง : : โจทย์ใหญ่ให้รัฐบาลใหม่ นโยบายการศึกษาที่ต้องเดินหน้าทันที กับ ณัฐวุฒิ เพิ่มจิตร นักวิจัยทีมนโยบายด้านการปฏิรูปการศึกษา ทีดีอาร์ไอ