โครงการสำรวจการจัดทำรายงานความยั่งยืนและการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการกำหนดประเด็นความยั่งยืนที่มีนัยสำคัญของบริษัทจดทะเบียนในประเทศไทย

เอกสารสรุปงานวิจัย และบทสรุปเชิงนโยบายนี้จัดทําขึ้นจากข้อมูลใน รายงานฉบับสมบูรณ์ เพื่อศึกษาและทําความเข้าใจเกี่ยวกับแนวโน้ม และวิธีปฏิบัติในการจัดทํารายงานความยั่งยืนของบริษัทจดทะเบียนในประเทศไทย และมุ่งส่งเสริมให้บริษัทจดทะเบียน และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเห็นความสําคัญของกระบวนการกําหนดประเด็นความยั่งยืนที่มีนัยสําคัญ ข้อมูลที่ใช้ในการวิจัยประกอบไปด้วยรายงานประจําปี และรายงานความยั่งยืนของบริษัทจดทะเบียนในดัชนี SET100 ตั้งแต่ปีพ.ศ. 2558-2564 และข้อมูลจากกรณีศึกษาทั้งหมด 10 บริษัทจากกลุ่มตัวอย่าง

Download